Biuro Obsługi Klienta
786 840 246
786 840 245
512 043 657

Poradnik

Wszystko co należy wiedzieć o rynku energii, a boicie się zapytać.

Czy zmiana sprzedawcy wiąże się z kosztami?

 

Proponujemy Państwu zmianę sprzedawcy energii, czyli ceny jaką płacą Państwo za zużytą kilowatogodzinę prądu. W przypadku odbiorców przyłączonych do sieci o niskim napięciu (taryfy C) – większość średniej wielkości przedsiębiorstw, zmiana sprzedawcy nie niesie ze sobą żadnych kosztów, ponieważ ich liczniki należą do operatorów systemów dystrybucyjnych. W przypadku tych odbiorców, brak licznika z rejestracją i transmisją danych nie stanowi przeszkody w zmianie sprzedawcy.

Dla klientów w taryfach B i A zmiana sprzedawcy może wymagać dostosowania układu pomiarowo – rozliczeniowego. Koszty dostosowania układu ponosi właściciel układu, jednakże w większości przypadków dostosowania układu pomiarowego zwraca się w bardzo krótkim czasie.


Ile będę w stanie zaoszczędzić dzięki zamianie sprzedawcy energii elektrycznej?

 

Nasi klienci byli w stanie zaoszczędzić pomiędzy 5 a 30% rachunku za energię elektryczną nie ponosząc żadnych dodatkowych ukrytych kosztów. Wydaje się, że jest to najprostszy sposób na oszczędność w twojej firmie.
Czy w procesie zmiany dostawcy nastąpi przerwa w dostawie prądu?

Nie, w procesie zmiany dostawcy nie nastąpi przerwa w dostawie prądu. Za zapewnienie ciągłości dostaw, naprawę urządzeń, odczyty liczników oraz zapewnienie zamówionego poziomu mocy odpowiedzialny jest dystrybutor energii, który pozostanie niezmieniony.


Czy proces zmiany dostawcy energii jest skomplikowany?

 

Tak – dlatego w ciągu ostatnich dwóch lat nie więcej niż dwa tysiące firm w skali kraju zdecydowały się na niego. Dla Państwa jednak będzie on bardzo prosty, ponieważ wszystkimi formalnościami zajmiemy się my.


Kim jest dystrybutor energii elektrycznej?

 

Dystrybutor energii to instytucja odpowiedzialna za infrastrukturę przesyłową na swoim terenie, w skład której wchodzą min. linie przesyłowe, stacje transformatorowe, urządzenia pomiarowe. Na danym terenie wszystkich odbiorców obsługuje jeden dystrybutor. Odbiorcy energii nie mają możliwości zmiany dystrybutora.


Kim jest sprzedawca energii elektrycznej?

 

Sprzedawca (dostawca) jest pośrednikiem, który korzysta z infrastruktury dystrybutora i jest odpowiedzialny za dostawę energii bezpośrednio do końcowego odbiorcy.


Czy mogę zmienić sprzedawcę i dystrybutora energii?

 

Możecie Państwo zmienić sprzedawcę, ale nie dystrybutora. Określa to ustawa, na mocy której każdy dystrybutor odpowiada za określony obszar obejmujący wszystkie końcowe miejsca poboru energii.


Jak długo trwa zmiana sprzedawcy (dostawcy) energii?

 

Termin ten określa ustawa, według której pierwsza zmiana dostawcy powinna trwać nie dłużej niż 30 dni, natomiast każda kolejna zmiana nie dłużej niż 14 dni.


Czy będę miał nowy kabel, nowego inkasenta i nowy licznik?

 

Nie, ponieważ za infrastrukturę przesyłowa odpowiedzialny jest dystrybutor który pozostaje ten sam.

Prąd będzie przesyłany przy użyciu tych samych kabli, liczniki będzie odczytywał ten sam inkasent co wcześniej, otrzymasz tylko osobną fakturę za energię od nowego sprzedawcy i za usługi dystrybucyjne od dystrybutora.


Czy po zmianie sprzedawcy zmienią się warunki opłat dystrybucyjnych?

 

Nie. Zgodnie z prawem energetycznym, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii (operator systemu dystrybucyjnego) jest obowiązane zapewniać wszystkim odbiorcom, na zasadzie równoprawnego traktowania, świadczenie usług dystrybucji energii. Stawki za przesył energii dla całego kraju zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki (URE). Niekiedy zdarza się, że pracownicy Dystrybutora wprowadzają klienta w błąd twierdząc że po zmianie sprzedawcy stawki dystrybucyjne zostaną podniesione – prosimy wtedy o informację, Dystrybutor zostanie ukarany przez URE.


Kto będzie odpowiedzialny za naprawę awarii i uszkodzeń po zmianie sprzedawcy?

 

Tak jak do tej pory czyli na tzw Pogotowie Energetyczne. Obsługą techniczną zawsze zajmuje się OSD. Zmiana sprzedawcy nie oznacza zmiany OSD.

Jak mam zgłosić reklamację? (Na przykład kiedy stan na fakturze nie zgadza się z rzeczywistym stanem licznika)

Jeżeli zauważyliście Państwo nieprawidłowości znajdujące się na fakturze, prosimy niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta nowego sprzedawcy.


Na jak długo mogę zawrzeć umowę z nowym sprzedawcą?

 

Umowę można zawrzeć na czas nieokreślony lub ograniczony.


Czy powinienem zmienić dostawcę energii również w domu?

 

Niestety, ceny dla gospodarstw domowych są w dalszym ciągu regulowane przez Państwo, i na dziś możliwe do uzyskania oszczędności dla znakomitej większości gospodarstw domowych są znikome (poniżej 100 zł rocznie)


Na mojej fakturze jest ogromna tabela poszczególnych opłat dystrybucyjnych, która za co i dlaczego?

 

  • Opłata przesyłowa stała (opłata dystrybucyjna stała) – zawiera koszty stałe związane z funkcjonowaniem sieci, jest niezależna od ilości pobranej energii; zawiera m. in. . koszty utrzymania sieci, remonty, płace załogi, podatki.
  • Opłata przesyłowa zmienna (opłata dystrybucyjna zmienna) – zawiera koszty zmienne związane z funkcjonowaniem sieci, jest zależna od ilości pobranej energii, są to m. in. koszty strat , które dystrybutorzy ponoszą podczas przesyłania energii.
  • Opłata przejściowa – wprowadzona ustawą z dn. 29.06.2007 r o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, w gruncie rzeczy to rekompensata dla producentów za rozwiązanie w/w umów. Stawki opłaty przejściowej dla gospodarstw domowych kalkulowane są w zależności od rocznego zużycia energii, wprowadza je regulator.
  • Opłata jakościowa – jest opłatą zmienną i pokrywa koszty utrzymania równowagi systemu elektroenergetycznego.
  • Opłata abonamentowa – pokrywa koszty obsługi klienta, czyli. np. koszty wystawienia rachunku i jego dostarczenia, systemu komputerowego do obsługi klienta, odczyty i kontrole licznika itp. Ta opłata jest związana z dystrybucją energii.

 

Ważne podmioty na rynku energii elektrycznej

 

Urząd Regulacji Energetyki

Towarzystwo Obrotu Energią
Centrum Informacji o Rynku Energii
Towarowa Giełda Energii
Ceny Energii na Towarowej Giełdzie Energii
Internetowa platforma rynku obrotu energią elektryczną